تحلیل مغناطیسی ماشین های الکتریکی با روش اجزا محدود FEM در نرم افزار Ansoft Maxwell

820,000 تومان