تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB

4,000,000 تومان

نرم افزار متلب یکی از جامع ترین و بهترین نرم افزارهایی است که می تواند کمک حال تمامی افرادی که در رشته های ریاضی و برق و سایر شاخه های مربوطه مشغول به طراحی و کارهای فنی و مهندسی هستند باشد. این افراد می‌توانند در دوره‌های آموزشی تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB، که مؤسسه شریف‌یار برگزار می‌کند شرکت نمایند. راحت تر و سریع تر کارهای فنی و مهندسی خویش را پیش برده و بیشترین استفاده و بهره لازم را از آموزش ببرند.

این دوره‌ها به‌صورت خصوصی و گروهی بنابه درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل به مدت 40 ساعت و یا فصل‌های منتخب باشد.

توضیحات

متلب نرم افزاری اختصاصی برای کار برنامه نویسی و محاسبات عددی است.  عمده کاربرد این نرم افزار به دست توانمند جامعه مهندسین و افراد فنی صورت می پذیرد.  با استفاده از این برنامه مفید دیگر وقت خود را درگیر تعاریف توابع مختلف نمی‌کنند و به راحتی می‌توانند از الگوها و توابع از پیش تعریف شده در این نرم افزار استفاده کنند. نرم افزار متلب به واقع یک محیط بسیار مناسبی را در برابر شما برای کارهای برنامه نویسی قرار می دهد که بتوانید از این محیط استفاده به عمل آورید.

به طور کلی می توان گفت که نرم افزار متلب یکی از جامع ترین و بهترین نرم افزارهایی است که می تواند کمک حال تمامی افرادی که در رشته های ریاضی و برق و سایر شاخه های مربوطه مشغول به طراحی و کارهای فنی و مهندسی هستند باشد.این افراد می‌توانند در دوره‌های آموزشی تجزیه وتحلیل مدارات الکتریکی بانرم افزار MATLAB، که مؤسسه شریف‌یار برگزار می‌کند شرکت نمایند. راحت تر و سریع تر کارهای فنی و مهندسی خویش را پیش برده و بیشترین استفاده و بهره لازم را از آموزش ببرند.

این دوره‌ها به‌صورت خصوصی و گروهی بنابه درخواست متقاضی می‌تواند شامل یک دوره کامل به مدت ۴۰ ساعت و یا فصل‌های منتخب باشد.