آموزش نرم‌افزار فلوئنت – قسمت اول (معرفی)

یکی از معانی کلمه «Fluent» در زبان انگلیسی به معنی حرکت نرم و روان است؛ مثل حرکت آب، هوا و انرژی. نرم‌افزار فلوئنت نیز نامش را از همین مفهوم گرفته…