آموزش SPSS 25

دانشجویان، محققان و دانشگاهیان از روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیقاتی، نظرسنجی‎ها، ارزیابی‎ها و پرسشنامه‌های توزیع شده در نگارش پایان نامه، مقاله و ارائه گزارش‌های ماهیانه، فصلی و…

تحلیل آماری با SPSS

تحلیل آماری با SPSS توسط محققان بازار، محققان سازمان‌های بهداشتی و درمانی، شرکت‌های نظرسنجی، نهادهای دولتی، محققان آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و سازمان‌های دیگر برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌های…

محاسبه نمره کل پرسشنامه در SPSS

گاهی اوقات لازم است یک متغیر جدید محاسبه شده و داده‌های خام چند متغیر به یک متغیر دیگر تبدیل شود. به عنوان مثال، هنگام استفاده از پرسشنامه‌های روانشناسی، مدیریت و…

انجام آزمون یو من ویتنی در نرم افزار ۱۶ SPSS

همانطور که در پست قبلی بیان شد، برای مقایسه میانگین یک متغیر ترتیبی در دو جامعه آماری مستقل، از آزمون یو من ویتنی استفاده می‌شود. در این پست از موسسه…